Servicevoorwaarden Narrow Casting

De Service

Dit is een overeenkomst tussen u of een entiteit die u vertegenwoordigd (hierna “U” of “Uw”) en ABRO Creative (hierna “ABRO Creative”, “Wij”, “Onze” of “Ons”).

ABRO Creative biedt een op het internet gebaseerde dienst aan voor narrowcasting, ook wel digital signage genoemd (hierna de “Dienst”). De Dienst bestaat uit een server en een website, te vinden op www.ABRO Creative.com , waarmee schermen, Content en gebruikers kunnen worden onderhouden. De functionaliteit is beschikbaar via de website en een Application Programming Interface (API).

Uw Acceptatie

Door gebruik te maken van ABRO Creative’s diensten (de Dienst) of één van de ABRO Creative producten of gegevensstromen (data feeds) stemt U in met (1) deze servicevoorwaarden (ABRO Creative Servicevoorwaarden), te vinden op www.ABRO Creative.com/nl/servicevoorwaarden en (2) ABRO Creative’s privacybeleid, te vinden op www.abrocreative.nl/nl/privacy_policy (vooralsnog alleen Engelstalig). Als U het niet eens bent met enige onderdeel van de Voorwaarden gebruik dan de Dienst niet en verwijder uw gebruikersaccount van ABRO Creative. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die van de Dienst gebruik maakt.

Hoewel ABRO Creative kan proberen U op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in de Voorwaarden van de Dienst, kunt U het beste regelmatig de laatste versie van deze Voorwaarden nalezen op www.abrocreative.nl/nl/servicevoorwaarden. Het is ABRO Creative toegestaan om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, bijvoorbeeld om wijzigingen in het recht, regulatoire wijzigingen of wijzigingen in de functionaliteit, die door de Dienst worden aangeboden, te effectueren. Door het gebruik van de Dienst voort te zetten stemt U in met deze wijzigingen in de Voorwaarden. U dient ten behoeve van Uw administratie Uw eigen exemplaar van de Voorwaarden uit te draaien of te bewaren. Derden kunnen geen rechten of voordelen ontlenen aan de inhoud van deze Voorwaarden.

Registreren

U kan verzocht worden een gebruikersaccount aan te maken voor één of meer gebruikers om gebruik te kunnen maken van de Dienst. U alleen bent verantwoordelijk voor de handelingen die binnen deze gebruikersaccounts worden uitgevoerd. U dient de wachtwoorden van deze gebruikersaccounts geheim te houden. U bent verantwoordelijk voor alles dat uit naam van uw gebruikersaccounts gebeurd, of wat op Uw kanalen en op Uw schermen of via andere media van Uw Content wordt getoond.

Als U kennis heeft van enig niet geautoriseerd gebruik van Uw gebruikersaccounts of enige schending van geheimhouding moet U ons meteen inlichten. ABRO Creative is niet aansprakelijk voor enig verlies Uwerzijds door niet geautoriseerd gebruik van Uw gebruiksaccounts. U bent echter mogelijk wel aansprakelijk voor verliezen van ABRO Creative of derden die optreden door niet geautoriseerd gebruik van Uw gebruikersaccounts.

Als enige informatie die U heeft gebruikt tijdens registratie van Uw gebruikersaccounts onjuist is (of als wij reden hebben dat te vermoeden) hebben wij, zoals beschreven in de paragraaf “Beëindiging”, het recht Uw gebruikersaccounts op te schorten of te beëindigen en verdere toegang tot de Dienst te ontzeggen.

Of U een gebruikersaccount aanmaakt of niet, U geeft met Uw gebruik van de Dienst aan dat U tenminste dertien jaar oud bent.

Algemeen Gebruik Van De Dienst

ABRO Creative geeft U toestemming tot het gebruik van de Dienst zoals beschreven in deze Servicevoorwaarden op voorwaarde dat:
1.U instemt de Dienst niet te wijzigen of aan te passen.
2.U instemt de Content van de Dienst op geen andere wijze te benaderen of te gebruiken dat die van de Dienst zelf.
3.U instemt de Dienst niet voor de volgende commerciële doelen te gebruiken zonder van te voren geschreven toestemming van ABRO Creative te hebben ontvangen; 1.verkoop van toegang tot de Dienst,
2.de verkoop van advertenties, gesponsorde- of promotieuitingen binnen de Dienst of
3.inhoud anders dan duidelijk door de Dienst gefaciliteerd

4.Niet toegestaan commerciëel gebruik van de Dienst niet omvat; 1.enig gebruik waarvoor van tevoren ABRO Creative geschreven toestemming heeft verleend

5.Als ABRO Creative software adviseert stemt U in met de gebruiksvoorwaarden van de auteur van die software en de software mogelijk automatisch updates en nieuwe versies installeert.
6.U instemt geen direct of indirect gebruik te maken van geautomatiseerde systemen zoals “robots”, “spinnen” of “offline readers” die de Dienst gebruiken op een manier die een zwaardere belasting voor de Dienst zouden betekenen dan normaal gebruik. U zult geen persoonsgerelateerde informatie, inclusief gebruikersnamen, verzamelen van de Dienst. U stemt in geen contact op te nemen met gebruikers van de Dienst voor commerciele doeleinden betreffence hun Content.
7.U instemt dat Uw gebruik van de Dienst in overeenstemming is met alle van toepassing zijnde wetten.

ABRO Creative heeft het recht om elk onderdelen van de Dienst op enig moment te staken..

Inhoud

Naast de voorwaarden op het algemeen gebruik van de dienst zoals hierboven beschreven gelden de volgende voorwaarden voor het gebruik van gegevens (data) in de vorm van tekst, informatie, verwijzingen, tekeningen, foto’s, profielen, audio en video (“Inhoud”):
1.Met een ABRO Creative gebruikersaccount mag U Content plaatsen op de Dienst.
2.Content zoals voorbeelden en sjablonen worden door ABRO Creative aangeboden zoals ze zijn. U kunt deze inzien, gebruiken en veranderen om Uw eigen Content te creëren zoals toegestaan door de Voorwaarden. ABRO Creative behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk toegekend zijn in en aan de Dienst en de Content.
3.U zult de veiligheids-, authenticatie- en autorisatiemaatregelen en functies van de Dienst niet ontduiken, saboteren of anderszins onbruikbaar maken.
4.U zult alleen de Inhoud van ABRO Creative of die U zelf maakt gebruiken. Voor het gebruik van Inhoud van andere partijen dan die in deze Voorwaarden genoemd zijn zult U instemmen en handelen in overeenstemming met de voorwaarden die deze andere partijen stellen voor het gebruik van hun Inhoud. Hoewel ABRO Creative niet aansprakelijk is voor verliezen die geleden worden door onrechtmatig gebruik van Inhoud van derden kan U wel aansprakelijk worden gehouden voor verliezen van ABRO Creative of derden door het onrechtmatig gebruik van Inhoud van derden. U zult geen Inhoud van andere ABRO Creative gebruikers gebruiken zonder hun expliciete geschreven toestemming.
5.U begrijpt dat de Dienst U Inhoud toont van verschillende bronnen en dat ABRO Creative niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, juistheid, bruikbaarheid, veiligheid of het intellectueel eigendom van of gerelateerd aan deze Inhoud. U begrijpt en stemt in met feit dat U via de Dienst Inhoud kunt zien die onnauwkeurig, onvolledig, beledigend, onfatsoenlijk of afstotend is en hierbij gaat U ermee akkoord afstand te doen en doet U afstand van enige wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die U heeft of kunt hebben tegen ABRO Creative voor zo ver mogelijk toegestaan door toepasselijke wetgeving en U vrijwaart ABRO Creative, haar eigenaren, -exploitanten, -partners, -licentiegevers en -licentiehouders schadeloos voor zo ver als de toepasselijke wetgeving dit toestaat.
6.U alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de Inhoud die U op Uw schermen, met gebruik making van de Dienst, toont.
7.U begrijpt dat ABRO Creative gebruik maakt van paswoorden voor het beschermen van haar gebruikersaccounts, ABRO Creative garandeert een vertrouwelijkheid met betrekking tot de Inhoud die van de Dienst naar Uw schermen wordt gestuurd (het afspelen van kanalen). U bent alleen verantwoordelijk voor Uw eigen Inhoud en het plaatsen op en verspreiden van deze inhoud via de Dienst. U bevestigd, verklaart en garandeert dat U eigenaar bent van of de benodigde licenties, rechten, instemming of toestemming hebt om de Inhoud die U plaatst en maakt te mogen verspreiden. U licenseert ABRO Creative alle patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten en alle andere eigendomsrechten over Uw Inhoud zodat ABRO Creative deze kan verspreiden via de Dienst volgend uit deze Voorwaarden.
8.Voor de duidelijkheid; U behoudt al Uw eigendomsrechten op Uw Inhoud. Echter, door het plaatsen van Inhoud op ABRO Creative, verleent U ABRO Creative een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicenseerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, verspreiden, maken van afgeleide werken en weergeven van de Inhoud in verband met het uitvoeren van de Dienst en ABRO Creative's (en haar opvolgers en partners) bedrijfsuitvoering, inclusief en zonder beperking voor de herverdeling van een deel of het geheel van de Dienst (en de afgeleide werken) in welke mediaformaten en via welke mediakanalen dan ook. De hierboven genoemde licentie, verleend door het aanbieden van Inhoud aan de Dienst eindigt binnen een commercieel redelijke termijn nadat U Uw Inhoud van de Dienst verwijderd. U begrijpt en stemt in met het feit dat ABRO Creative (server)kopieën van Uw Inhoud die U heeft verwijderd kan behouden deze echter niet kan vertonen of verspreiden.
9.De Inhoud die U plaatst op de Dienst zal geen auteursrechten of eigendomsrechten van derden bevatten tenzij U geschreven toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar van deze rechten heeft of op een andere manier het recht heeft om ABRO Creative de in de Voorwaarden genoemde rechten te verlenen.
10.Wij zijn en worden geen eigenaar van enige Inhoud die U plaats op of waarnaar U verwijst vanuit de Dienst en daarmee publiceert. Wij kunnen Inhoud bewaren en prijs geven als daartoe rechterlijk besluit wordt uitgevaardigd of als wij, ter goeder trouw, geloven dat dergelijk bewaren of prijs geven nodig is om: (a) juridische processen te volgen, (b) deze Voorwaarden te handhaven, (c) te reageren op beschuldigingen van schending van auteurs- en eigendomsrechten of (d) om de rechten, het eigendom, de privacy of persoonlijke veiligheid van ons, onze gebruikers of de openbare veiligheid.
11.De Dienst kan advertenties of Inhoud bevatten van derden en/of verwijzingen naar websites van derden. Wij hebben geen controle.over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de (privacy)voorwaarden, werking of doelen van deze websites van derden. Daarnaast zullen en kunnen wij deze websites niet censureren of de inhoud aanpassen. Als U onze Dienst of website verlaat raden wij u aan de voorwaarden en het privacybeleid van de andere websites te lezen. Door gebruik te maken van onze Dienst ontlast U ons van enige en alle aansprakelijkheid voor gevolgen van Uw gebruik van websites van derden of inhoud van derden op onze website of Dienst.
12.ABRO Creative ondersteund geen Inhoud die op de Dienst wordt geplaatst door een gebruiker of licentiegever, noch enige mening, aanbeveling of advies die daarin wordt verwoord en ABRO Creative wijst nadrukkelijk alle aansprakelijkheid met betrekking tot Inhoud af. ABRO Creative staat binnen zijn Dienst geen schending van auteursrechten en intellectueel eigendom toe en ABRO Creative zal alle Inhoud verwijderen als zij afdoende wordt geïnformeerd dat deze Inhoud dergelijke schendingen bevat. ABRO Creative behoudt zich het recht voor om Inhoud, zonder waarschuwing vooraf, te verwijderen.

Privacy

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat, als onderdeel van de Dienst, U van ons emails kan ontvangen, zoals een bevestiging van het creëren van een gebruikersaccount, aankondigingen, administratieve berichten en eventuele nieuwsbrieven, waarvan U hebt aangegeven dat U ze wilt ontvangen. U zult voor een aantal van deze berichten kunnen kiezen ze niet te ontvangen, dat is echter niet voor alle berichttypen mogelijk (zoals berichten over Uw gebruikersaccount(s) en administratieve berichten). ABRO Creative beloofd nooit Uw persoonsgegevens te verhuren of verkopen, verder zult U nooit een email of brief ontvangen van derden als gevolg van Uw relatie met ons tenzij wij hier expliciet Uw toestemming voor hebben gevraagd en deze van U hebben gekregen.

Kosten en betaling

Wij rekenen abonnementskosten, indien van toepassing, één periode vooraf en tenzij op schrift overeengekomen, geeft U ons toestemming om automatisch het verschuldigde bedrag op Uw credit card, bankrekening of ander betaalmiddel in rekening te brengen. Wij mogen onze prijzen wijzigen als wij U daarvan 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Naast de kosten voor onze Dienst brengen wij ook de van toepassing zijnde belasting(en) in rekening. Als er additionele belasting door U moet worden afgedragen over bedragen die wij in rekening brengen dan is dat Uw verantwoordelijkheid en U scheld ons hiermee alle verantwoordelijkheid dienaangaande kwijt.

Verandering Aan De Dienst

ABRO Creative behoudt zich het recht voor om op enig moment de Dienst (of enig onderdeel daarvan), tijdelijk of permanent, aan te passen of te beëindigen, met of zonder notificatie, zonder aansprakelijk te zijn voor de gevolgen daarvan voor U of enige derde partij.

Beëindiging Van Uw Relatie Met ABRO Creative

Deze Voorwaarden blijven van kracht zolang U de Dienst gebruikt. U kan de Dienst om enig welke of zonder reden, met of zonder berichtgeving vooraf, op elk moment opzeggen zonder daarvoor aansprakelijk gehouden te worden. U kunt de Dienst opzeggen door Uw gebruik van de Dienst te stoppen en een geschreven bericht te sturen, U gaat ermee akkoord dat U geen recht hebt op terugbetaling van een ongebruikt deel van in rekening gebrachte kosten, mochten die er zijn, tot het eind van de maand waarin U de Dienst hebt opgezegd.

Wij kunnen de overeenkomst met U beëindigen door de Dienst niet langer aan U te verlenen en zullen daarbij, naar rato, geld indien dat al aan ons is betaald, voor de Dienst, terugbetalen. ABRO Creative zal een gebruikersaccount van een gebruiker verwijderen:
1.als blijkt dat deze gebruiker herhaaldelijk auteurs- of eigendomsrechten heeft geschonden
2.als wij beslissen dat Inhoud van deze gebruiker deze Voorwaarden schend anders dan auteursrechtelijk, zoals, maar niet gelimiteerd tot, pornografie, obsceniteit of niet toegestaan volume van materiaal. ABRO Creative kan op elk moment, zonder waarschuwing vooraf en naar eigen goeddunken, dergelijke Inhoud verwijderen.

Eigendomsrechten

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de servers die gebruikt worden in verband met de Dienst private en vertrouwelijke informatie bevatten die is beschermd door van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten en andere wetgeving.

Uitsluiting van garanties

Niets in de Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar u als consument te allen tijde recht op heeft en die u niet bij contract kunt wijzigen of prijsgeven. De Dienst worden verleend in de toestand waarin deze zich bevinden [as is]. ABRO Creative geeft met betrekking daartoe aan u geen enkele garantie of conformiteit af. Met name verklaart of garandeert ABRO Creative jegens u niet dat:
1.uw gebruik van de Dienst aan uw eisen zal voldoen;
2.uw gebruik van de Dienst onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
3.eventuele door u ten gevolge van uw gebruik van de Dienst verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn; en/of
4.fouten in de werking of functionaliteit van de Dienst zullen worden hersteld.

Op de Dienst zijn geen voorwaarden, garanties of andere bedingen van toepassing (met inbegrip van impliciete bepalingen inzake bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of conformiteit aan een bepaalde beschrijving), behalve voor zover deze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn neergelegd. Verder representeren geen derde partij noch verlenen wij garanties namens derden, alles betreffende diensten, producten of inhoud die door derden aan U worden geleverd is tussen U en hen.

Aansprakelijkheidsbeperking

Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van ABRO Creative voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van ABRO Creative.

Behoudens de hierboven beschreven bepaling is ABRO Creative niet jegens u aansprakelijk voor:
1.de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of
2.de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van: 1.het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Dienst verschijnen;
2.veranderingen die ABRO Creative eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties);
3.de verwijdering of corrumpering, dan wel het niet opslaan van enige Inhoud en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden gegevens;
4.het feit dat u niet de juiste gebruikersaccountinformatie aan ABRO Creative heeft verstrekt; en/of
5.het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw gebruikersaccount niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden.


De hierboven jegens U beschreven beperkingen van de aansprakelijkheid van ABRO Creative gelden ongeacht of ABRO Creative van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.

Algemene Juridische Bepalingen

De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen U en ABRO Creative, zijn van toepassing op Uw gebruik van de Dienst, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen U en ABRO Creative in relatie tot de Dienst volledig. Alle overige servicevoorwaarden die ABRO Creative en haar dochtervennootschappen van tijd tot tijd kunnen hanteren zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de Voorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat, indien ABRO Creative een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover ABRO Creative op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiële verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van ABRO Creative, en dat die rechten of (rechts)middelen ABRO Creative nog steeds ter beschikking staan.

Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.

U erkent en gaat ermee akkoord dat elk lid van het concern waarvan ABRO Creative deel uitmaakt, derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden is, en dat dergelijke andere vennootschappen het recht zullen hebben om die Voorwaarden direct te handhaven en daarop direct een beroep te doen die hen een aanspraak (dan wel rechten) toekennen. Verder zal geen enkele andere persoon of vennootschap derdebegunstigde ten aanzien van de Voorwaarden zijn.

Op de Voorwaarden, alsmede op uw relatie met ABRO Creative ingevolge die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. U en ABRO Creative komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechter te Amsterdam voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin gaat u ermee akkoord dat het ABRO Creative evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen).

Arbitrage Bij Geschillen

U gaat ermee akkoord dat als U op enig moment vind dat U een geschil heeft met ons U zich zult houden aan de volgende principes:
1.U zult onze FAQ en andere online bronnen van informatie lezen om te zien of Uw vraag daarmee wordt beantwoord
2.Als dat niet het geval is zult U Uw vraag of probleem per email sturen aan support @ abrocreative.nl [verwijder de spaties rond het apenstaartje)
3.Als dat niet het gewenste resultaat levert zult U een aangetekende brief sturen naar Strandfontein 48, 1448RL Purmerend
4.Als U na twee weken geen acceptabele oplossing voor Uw probleem is geboden gaat U akkoord met het voorleggen van Uw probleem aan bindende arbitrage, uitgevoerd door een, door beide partijen geaccepteerde Arbiter in Nederland op Uw kosten. Als U in het gelijk wordt gesteld zullen wij de arbitrage kosten en de kosten van Uw advocaat, binnen de grenzen van de redelijkheid. Als wij in het gelijk worden gesteld 1. doet U hetzelfde voor ons.
5.Door in te stemmen met deze Voorwaarden doet U expliciet afstand van Uw recht om Uw zaak voor te leggen aan een rechtbank.

Auteursrecht En Handelsmerkenrecht

De Inhoud van de Dienst, de handelsmerken en logo’s op de Dienst en onze website zijn het bezit van of gelicenseerd aan ABRO Creative en/of haar leveranciers en vallen onder het auteurs-, handelsmerk- en/of intellectueel eigendomsrecht.

Het is nu...

Actuele Openingstijden Ilpendam

ABRO Creative Producent van radiocommercials, voice-respons, narrowcasting en bouwen en beheer van websites https://www.google.nl/maps/dir/52.4604537,4.9511918/maps+abro+creative/@52.4620028,4.9483898,17z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x47c6065087e15555:0xdd6e9f75d644b1d2!2m2!1d4.950862!2d52.4631912
Kerkstraat 2 1452PR Ilpendam Noord-Holland Nederland
52.4604537 4.9483898
+31299667890 info@abro-creative.nl €15-€5000 images/abro-creative-klein.png
dinsdag
31-01-2023
09:00 - 17:00
woensdag
01-02-2023
09:00 - 17:00
donderdag
02-02-2023
09:00 - 17:00
vrijdag
03-02-2023
09:00 - 17:00
zaterdag
04-02-2023
GESLOTEN
zondag
05-02-2023
GESLOTEN
maandag
06-02-2023
09:00 - 17:00

ABRO Creative | TCS Shop
Kerkstraat 1 + 2
1452PR Ilpendam
T +31 (0)299 66 78 90

Actuele Openingstijden Aalsmeer

dinsdag
31-01-2023
09:00 - 18:00
woensdag
01-02-2023
09:00 - 18:00
donderdag
02-02-2023
09:00 - 18:00
vrijdag
03-02-2023
09:00 - 18:00
zaterdag
04-02-2023
10:00 - 16:00
zondag
05-02-2023
GESLOTEN
maandag
06-02-2023
13:00 - 18:00

Total Copy Service | TCS Shop
Dorpsstraat 22
1431CD Aalsmeer
T +31 (0)297 325 024

Actuele Openingstijden Amsterdam

dinsdag
31-01-2023
10:00 - 18:00
woensdag
01-02-2023
10:00 - 18:00
donderdag
02-02-2023
10:00 - 18:00
vrijdag
03-02-2023
10:00 - 18:00
zaterdag
04-02-2023
10:00 - 16:00
zondag
05-02-2023
GESLOTEN
maandag
06-02-2023
13:00 - 18:00

Total Copy Service | TCS Shop
1e Oosterparkstr. 126b+c
1091 HG Amsterdam
Tel.: +31 (0)20 692 5303